Αποτελέσματα

Εμπειρική ερευνητική μελέτη

Η εμπειρική ερευνητική μελέτη βασίζεται στην υλοποίηση ομάδων εστίασης αφενός και μιας διαδικτυακής έρευνας αφετέρου. Σε καθεμία από τις έξι χώρες του έργου μας, διοργανώθηκε μια ομάδα εστίασης που συζήτησε τις ευρωπαϊκές εταιρείες, το σύστημα διαχείρισης ταλέντων ή ανθρώπινου δυναμικού που έχουν, καθώς και τις πρακτικές τους. Τα αποτελέσματα δεν ήταν μόνο ένα αυτόνομο αποτέλεσμα ως μέρος της εμπειρικής ερευνητικής μελέτης, αλλά ενημέρωσαν την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της διαδικτυακής έρευνας. 190 εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες εταίρους του έργου σε όλη την Ευρώπη ολοκλήρωσαν την διαδικτυακή έρευνα Talent4LIFE.

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο Talent4LIFE Model είναι ένα από τα βασικά πνευματικά παράγωγα του έργου και περιέχει μια ολοκληρωμένη περιγραφή που περιλαμβάνει μέσα, μεθοδολογίες και λίστες ελέγχου για την εφαρμογή ενός προγράμματος διατήρησης προσωπικού σε ΜΜΕ στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον τομέα ή τη βιομηχανία. Η ομάδα-στόχος του εγχειριδίου Talent4LIFE είναι όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα και την πρόκληση της διατήρησης του προσωπικού και των ταλέντων τους στην εταιρεία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης

Το σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης είναι το βασικό έγγραφο και το στρατηγικό σχέδιο για τις ΜΜΕ. Καθορίζει ποια βήματα θα είναι απαραίτητα όσον αφορά τα προσόντα, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη συμμετοχή σε εταιρικές αποφάσεις και στρατηγικές διαδικασίες για την επίτευξη της διατήρησης του ταλαντούχου προσωπικού και ειδικά ηλικίας 45+.

Πράσινο Βιβλίο

Ένα σημαντικό ρόλο στο έργο Talent4LIFE διαδραματίζει η συλλογή και σύνοψη πληροφοριών, στρατηγικών, προσεγγίσεων και εννοιών που ασχολούνται με τη διατήρηση προσωπικού και τη διαχείριση ταλέντων. Περιέχει βασικές σημειώσεις, εκθέσεις και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από εκπροσώπους των ομάδων στόχων και άλλους ενδιαφερόμενους ως σχετικούς εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής.