Πράσινο Βιβλίο Talent4LIFE

Τι είναι το Πράσινο Βιβλίο Talent4LIFΕ;

Το Πράσινο Βιβλίο Talent4LIFE ενσωματώνει τα αποτελέσματα του έργου στη συζήτηση πολιτικής. Στόχος του είναι να συμβάλει στη διασύνδεση διαφορετικών ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της διατήρησης των εργαζομένων, με έμφαση στους εργαζόμενους ηλικίας 45+ και τη συνάφεια της διαχείρισης ταλέντων.

Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε η σημασία των επιλογών για την υποστήριξη των ΜΜΕ να γίνεται συνειδητά αντιληπτή στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Καλύπτονται σχετικά θέματα όπως το μέλλον της εργασίας, οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τα σύγχρονα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά τη διατήρηση των εργαζομένων και τη διαχείριση ταλέντων.

Είναι σημαντικό για εμάς να μοιραζόμαστε γνώσεις και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διάδοση ήδη υλοποιημένων έργων με παρόμοια θέματα προκειμένου να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα γνώση.

Περιεχόμενο

Βασικές σημειώσεις από επίσημες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη

Βασικές σημειώσεις από την κοινοπραξία του έργου

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από τις χώρες εταίρους και από ολόκληρη την Ευρώπη

Πράσινο Βιβλίο Talent4LIFE

Διαθέσιμη στα Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγγρικά